In het kort

Topo4D is een landmeet- en expertisekantoor in Aalst.

icon_widget_image Beschikbaar op afspraak icon_widget_image Hof Somergem 58 9300 Aalst icon_widget_image +32 473 70 89 15 icon_widget_image info@topo4d.be

Algemene voorwaarden Topo4D bv

Algemene Voorwaarden & Factuurvoorwaarden TOPO4D bv

Artikel 0: Algemeen

Onze facturen zijn via overschrijving betaalbaar zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder. voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij niet naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd.

Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/aannemer bevoegd.

Artikel 1: aanvaarding en toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Alle leveringen van goederen en diensten van TOPO4D bv, handelend onder

de benaming “Topo4D.be , Topo4D bv, Topo4D, landmeter.xyz, 4rail.be , toposhop.be, dronethribe ” (hierna genoemd: Topo4D) aan de Klant zijn onderworpen aan navolgende

bedingen, voor zover hier niet uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

Ondertekening van een offerte of het aangaan van een overeenkomst of bestelling (op welke wijze dan ook) bij Topo4D heeft als gevolg dat de Klant erkent kennis te hebben genomen en betekent

noodzakelijkerwijze de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. In ieder geval impliceert de inontvangstname van de goederen en diensten of de betaling van de facturen dat de Klant zich akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden

primeren steeds op eventuele algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2: levering en uitvoering

2.1. Een offerte of prijsopgave, op welke wijze dan ook door of namens Topo4D  gedaan, is vrijblijvend. Zij zijn slechts 30  dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien. Alle taksen, heffingen van welke aard en de B.T.W. zijn ten laste van de Klant.

2.2. Elke offerte of prijsopgave, op welke wijze dan ook door of namens Topo4D gedaan, is een benadering van de mogelijks te leveren prestatie, geraamd op basis van de door de Klant aangereikte informatie.

Indien, wegens onvoorziene complexiteit of wijziging van opdracht, de effectief te leveren prestaties van Topo4D niet meer dan 5% hoger liggen dan voorzien in de offerte of prijsopgave, wordt dit verrekend o.b.v. de initiële prijs.

Indien, wegens onvoorziene complexiteit of wijziging van opdracht, de effectief te leveren prestaties van Topo4D 5% hoger

liggen dan voorzien in de offerte of prijsopgave, wordt dit in regie verrekend.

Bijkomende kosten zoals verplaatsingen, aangetekende zendingen, printkosten, telefonie- en mailverwerking zullen worden verrekend aan een vast tarief volgens de algemene maximumtarieven vermeld door de richtlijn van de federale overheid.

Vergelijkbaar met andere professionele dienstverleners zoals loodgieters, aannemers, elektriekers en dergelijke dienen bovenstaande bijkomende kosten apart worden aangerekend gezien deze een variabele kost vormen waarvoor een officiële richtlijn wordt gevolgd, deze worden verrekend los van eventuele meegedeelde erelonen of vaste bedragen.

2.3. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, hebben de leverings- & uitvoeringsstermijnen een indicatief karakter en verbinden Topo4D niet. De Klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering/uitvoering binnen een redelijke termijn

plaatsvindt. De Klant verbindt zich ertoe om alle nodige en nuttige informatie voor de uitvoering van haar opdracht ter beschikking te stellen aan Topo4D.

2.3. Degene die voor de Klant een opdracht geeft via e-mail, brief, Teamleader/Cloud Sign / telefoon of een ander communicatiemiddel, wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt hieromtrent, gebeurlijk samen met zijn lastgever of opdrachtgever, alle

verantwoordelijkheid tegenover derden.

2.4. De Klant dient uiterlijk bij aanvang van de opdracht te hebben voldaan aan alle wettelijke, administratieve en reglementaire voorschriften alsook alle vergunningsplichten, in zoverre deze vereist zijn voor het uitvoeren van de opdracht. In ieder geval vrijwaart de Klant

Topo4D voor alle aansprakelijkheden die kunnen voortvloeien uit het niet-naleven van hogervermelde voorschriften en/of vergunningsplichten.

2.5. Topo4D verwittigt de Klant of diens aangestelde wanneer zij, in het kader van haar opdracht, opmetingen en/of berekeningen op locatie dient uit te voeren. Deze opmetingen en/of berekeningen op locatie worden in dat geval steeds geacht tegensprekelijk te zijn gebeurd,

en hebben betrekking op de staat waarin de locatie zich op moment van

opmeting/berekening bevindt. Indien er zich wijzigingen aan de feitelijke gegevens of plaatsgesteldheid van de locatie voordoen na de uitvoering van opmetingen en/of berekeningen door Topo4D, dan is Topo4D geenszins verantwoordelijk voor de gevolgen voortvloeiende uit deze wijzigingen. Indien de Klant ten gevolge van hogervermelde

wijzigingen nieuwe opmetingen en/of berekeningen wenst te laten uitvoeren door Topo4D, dan kan Topo4D hiervoor bijkomende vergoedingen aanrekenen.

2.6. De uitvoering van de door Topo4D te verrichten opdracht gebeurt steeds onder het grootste voorbehoud van de plaatsgesteldheid van de locatie evenals van de degelijke kwaliteit van de eventuele door derden uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse die invloed kunnen

hebben op de door Topo4D uit te voeren opdracht.

2.7. Alle verkochte en alle geleverde goederen aan de Klant blijven eigendom van Topo4D, totdat de verschuldigde facturen voor alle door Topo4D geleverde goederen en/of diensten

integraal betaald zijn door de Klant, terwijl de Klant vanaf de levering ervan alle risico’s en aansprakelijkheid voor deze goederen draagt. De Klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn

verplichtingen jegens Topo4D heeft voldaan.

2.8. Indien de Klant haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is Topo4D gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud

rust, bij Klant of derden die de zaak voor de Klant houden op te halen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

2.9. Indien de Klant haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is Topo4D gerechtigd om de uitvoering van haar diensten hetzij op te schorten hetzij stop te zetten zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn. De

Klant blijft desgevallend gehouden tot betaling van de bedragen zoals overeengekomen.

Artikel 3: informatieverplichting

3.1. De Klant verstrekt aan Topo4D zowel bij de totstandkoming van de overeenkomst als tijdens de uitvoering van haar opdracht, al dan niet op verzoek van Topo4D, stipt alle informatie die

vereist is om de optimale uitvoering van haar opdracht mogelijk te maken.

3.2.Topo4D is niet verantwoordelijk voor schade die zou ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Klant.

3.3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van gegevens op plan die hij/zij aan Topo4D communiceert. Dergelijke gegevens mogen als dusdanig worden overgenomen op risico van de Klant.

3.4. Indien de Klant na sluiting van de overeenkomst nog bijkomende gegevens en/of plannen ter beschikking stelt die afwijken van de initieel voorziene opdracht, zal er steeds een verrekening in meer dienen te gebeuren voor bijkomende prestaties en/of kosten die hierdoor worden veroorzaakt.

Artikel 4: annulatie, facturatie en betaling

Annulering of wijziging van een opdracht is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord.

In elk geval van annulatie van de opdracht door de Klant is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de opdracht onverminderd de mogelijkheid voor Topo4D om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

4.1. Alle facturen zijn, behoudens schriftelijke afwijking, betaalbaar binnen de 14  kalenderdagen na factuurdatum.

4.2. Topo4D behoudt zich het recht voor om aan de Klant vóór aanvang van of in de loop van haar opdracht een provisie(s) te vragen en om haar werken pas aan te vatten/voort te zetten na betaling van deze provisie(s). Dergelijke provisies worden in mindering gebracht van het

totaalbedrag dat de Klant verschuldigd is, hetzij bij de tussentijdse staat, hetzij bij de eindstaat.

4.2.Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele intrest verschuldigd à rato van 10%

per jaar en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag te betalen, met een minimum van 50,00 EURO.

4.3. Protest tegen de facturen wordt alleen aanvaard indien dit binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven en op gemotiveerde wijze is geschied. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.

4.4. Betalingen worden toegerekend als volgt: eerst op deurwaarders- & gerechtskosten, vervolgens op de kosten & erelonen van de advocaten en de eventuele technische raadgevers, daarna op de op het ogenblik van de betaling vervallen zijnde forfaitaire schadevergoedingen, vervolgens op de op het ogenblik van betaling vervallen zijnde

intresten en tenslotte op de hoofdsommen, de oudste eerst.

4.5. Topo4D behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot levering/uitvoering van de goederen en/of diensten zolang niet alle voorafgaande en reeds vervallen facturen volledig zijn betaald, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn.

4.6. De vorderingen van Topo4D op de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan Topo4D omstandigheden ter kennis komen die Topo4D goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

– indien Topo4D de wederpartij gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

– in geval van (aanvraag tot) ontbinding, collectieve schuldenregeling of faillissement van de Klant;

– indien openstaande facturen of verschuldigde vergoedingen door de Klant onbetaald blijven op de vervaldatum. In dat geval is Topo4D gerechtigd alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van de

openstaande facturen. De Klant heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.

In deze gevallen kan Topo4D naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, onverminderd haar recht schadevergoeding te vorderen.

4.7. In een wederkerige handelsrelatie, is Topo4D gerechtigd om te allen tijde tegoeden die zij heeft van de Klant te compenseren met schulden aan de Klant, zelfs na samenloop.

Artikel 5: uitdrukkelijk ontbindend beding – ontbindende voorwaarde

5.1. Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt Topo4D zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of te ontbinden voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte, onverminderd hetgeen onder art. 4

uiteengezet werd.

5.2. Topo4D behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden in geval er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de Klant in gevaar gebracht is

(zoals bijvoorbeeld na (aanvraag tot) faillissement, beroep op de Wet Continuïteit Ondernemingen, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij Topo4D of derden, het aanvragen/bekomen van een collectieve schuldenregeling door de

Klant).

Artikel 6: aansprakelijkheid

6.1. Topo4D is niet aansprakelijk voor schade aan de Klant, aan derden of aan gebouwen.

6.2. Zo de Klant toch op enige wijze recht heeft op een schadeloosstelling uit hoofde van

een gebrek in levering van goederen of diensten, dan is die schadevergoeding steeds

beperkt tot het bedrag dat Topo4D voor die leveringen en diensten zou factureren of gefactureerd heeft. Geen andere (gevolg)schade (o.a. verwondingen, schade aan eigendommen, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden of

verlies van inkomsten) van de Klant of van een derde komt in aanmerking voor een vergoeding.

6.2. Elke aansprakelijkheid van Topo4D is uitgesloten wanneer de schade geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door de schuld of de tussenkomst van de Klant of enige derde.

Artikel 7: overmacht

7.1 Ingeval van o.a. overmacht, staking, lock-out, faillissement, overheidsingrijpen, onvoorziene weersomstandigheden, specifieke reguleringen in het luchtruim; overheidsingrijpen, , materiaalstoringen- en defecten, transportbelemmeringen, algemeen gebrek aan het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorziene moeilijkheden bij leveranciers of derden waarvan Topo4D afhankelijk is, waardoor Topo4D redelijkerwijze niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt Topo4D zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in te korten, zonder dat hiervoor door de Klant enige schadevergoeding vanwege Topo4D kan gevorderd worden.

7.2 Wanneer Topo4D bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden

deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8: diverse bepalingen

9.1 De Klant dient Topo4D onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo niet, zal alle briefwisseling geacht worden te zijn ontvangen zo zij gericht werd aan het in de bestelbon of offerte vermelde adres van de Klant.

9.2 Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming kan de Klant zijn rechten en verbintenissen jegens Topo4D niet overdragen aan derden.

Artikel 9: toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken – plaats van uitvoering

Voor alle geschillen waarbij Topo4D betrokken is, zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Topo4D bevoegd. Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe. Alle verbintenissen met betrekking tot de huidige overeenkomst, zowel de

levering/uitvoering als de betaling, worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de maatschappelijke zetel van Topo4D.

× Hoe kan ik je helpen?